Business Listings - Journalism

Default

Journalism Startpage

Add your review, 0 reviews

วารสารวิทยาลัยราชสุดาเพื่อการวิจัยและพัฒนาคนพิการ

Listed in Journalism

66 (0) 2889 - 5315

111 หมู่ 6 ถ.พุทธมณฑล สาย 4 ศาลายา นครปฐม 73170

Description: บทความวิจัย 1.การศึกษาสถานการณ์และปัญหาการปฏิบัติงานของล่ามภาษามือไทยในการจัดการเรียนการสอนนักศึกษาหูหนวก: กรณีศึกษาวิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล 2.สถานการณ์สุขภาพของผู้สูงอายุที่มีภาวะทุพพลภาพ : กรณีศึกษา อาเภอท่ามะกา และ อำเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี 3.แบบจำลองการปฏิรูปนโยบายและกฎหมายเกี่ยวกับการส่งเสริมอาชีพคนพิการ 4.แนวทางการออกแบบผังโครงการใหม่ของสถานสงเคราะห์คนพิการและทุพพลภาพ บางปะกงจังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้รับบริการและผู้ให้บริการ…

Read more...

Add your review, 0 reviews

วารสารวัฒนธรรม กรมส่งเสริมวัฒนธรรม

Listed in Journalism

02-2470013

14 ถนนเทียมร่วมมิตร เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

Description: สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา

Read more...

Vantage Theme – Powered by WordPress.
Skip to toolbar