Business Listings - Museums and Archives

Default

Museums and Archives Startpage

121

Add your review, 0 reviews

หอจดหมายเหตุแห่งชาติ : National Archives of Thailand

Listed in Museums and Archives

0-2282-1847 ต่อ 203,103

ท่าวาสุกรี ถนนสามเสน เขตดุสิต กรุงเทพ 10300

Description: บุคลากรขององค์กรมีความภาคภูมิใจในวิชาชีพ ทุ่มเทสติปัญญาในการปฏิบัติหน้าที่ ปกป้องคุ้มครองเอกสารสำคัญซึ่งเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติ ให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ยืนยาว คงคุณค่าของความเป็นหลักฐานในการศึกษาค้นคว้า อ้างอิงเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของชาติ และนำองค์กรให้สู่ความเป็นเลิศและเป็นผู้นำในการดำเนินงานจดหมายเหตุ ที่ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับของสาธารณชนทั้งในและต่างประเทศ หน่วยงานเจ้าของเอกสารตระหนักรู้ถึงความสำคัญของเอกสารของหน่วยงาน และเชื่อมั่น ศรัทธาในความเป็นมืออาชีพของหอจดหมายเหตุแห่งชาติที่จะช่วยคุ้มครอง ดูแลเอกสารของหน่วยงานให้คงอยู่สมบูรณ์ ยืนยาวตลอดไป สาธารณชนซาบซึ้งในคุณค่าของเอกสารจดหมายเหตุ ให้ความสนับสนุนการดำเนินงานของหอจดหมายเหตุแห่งชาติ

Read more...

Vantage Theme – Powered by WordPress.
Skip to toolbar