Business Listings - Weather

Default

Weather Startpage

Add your review, 0 reviews

กรมอุตุนิยมวิทยา

Listed in Weather

0-2399-4566, 0-23994568-74, 0-2399-4578, 0-2399-4580, 0-2398-0225-8

4353 ถนนสุขุมวิท แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร

Description: วิสัยทัศน์ “เป็นองค์กรที่มุ่งมั่นพัฒนาด้านอุตุนิยมวิทยาและแผ่นดินไหวเพื่อสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศอย่างยั่งยืน” พันธกิจ 1. เพิ่มขีดความสามารถการพยากรณ์อากาศและเตือนภัยให้สามารถระบุพื้นที่ได้ถึงระดับตำบล 2. พัฒนาคุณภาพข้อมูลสารสนเทศอุตุนิยมวิทยาและแผ่นดินไหวเพื่อสนองตอบความต้องการของผู้รับบริการ 3. ส่งเสริมงานวิจัยและวิชาการด้านอุตุนิยมวิทยาและแผ่นดินไหวรวมทั้งเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างหน่วยงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ 4. เสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือของทุกภาคส่วนรวมทั้งองค์ความรู้ด้านอุตุนิยมวิทยาและแผ่นดินไหวเพื่อลดความเสี่ยงและผลกระทบจากภัยธรรมชาติ

Read more...

Vantage Theme – Powered by WordPress.
Skip to toolbar